Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně ONOOÚ (anglicky GDPR, General Data Protection Regulation), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů).

Správcem osobních údajů je společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o., se sídlem Papírenská 180/1, Praha 6 – Bubeneč, 160 00; IČO: 10892770, vedená u Městského soudu v Praze pod č.j. C 349463

Jaké osobní údaje společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul nebo název obchodní firmy včetně dodatku obchodního jména adresa, IČO, DIČ, telefon, email.

K jakým účelům společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. údaje zpracovává?

LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se společností LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje společnosti LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se společností LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služeb poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o občana nebo podnikající fyzickou osobu či název obchodní firmy včetně dodatku obchodního jména, IČO, DIČ, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží a služby, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. 

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

Společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o.

Společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. služby spočívající v dodávce zboží s případnou dopravou, montáží či záručním nebo pozáručním servisem.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na  Přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. Omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit písemně na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu gdpr@lakovna-nabytku.cz

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.

Jak společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když společnosti LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. poskytuje některé osobní údaje.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud společnost LAKOVNA NÁBYTKU s.r.o. neuspokojivě vyřeší vaše dotazy nebo námitky máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

V Praze dne 01.02.2023